Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PRACA W BIBLIOTECE

Czcionka:

 

II NABÓR

Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz, tel. 52 52 127 38

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pruszcz ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu, ul. Sportowa 1

Nabór dotyczy 1 stanowiska bibliotekarskiego: - bibliotekarza - 1 etat

Wynagrodzenie zasadnicze 2250,00 brutto.

I. Wymagania dla kandydata:

1. Wymagania niezbędne — o zatrudnienie może ubiegać się osoba, która:

a. jest obywatelem polskim

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

d. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na powyższym stanowisku

f. posiada wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub inne humanistyczne (np. kulturoznawstwo, filologia polska, kierunki pedagogiczne)

2. Wymagania dodatkowe:

a. umiejętność pracy samodzielnej,

b. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego (Microsoft Office — Word , Excel)

,c. znajomość rynku wydawniczego

d. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, staż pracy odbyty w bibliotece lub w innej instytucji kultury

e. cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z uźytkownikiem : kreatywność, operatywność, komunikatywność, chęć pogłębiania wiedzy, sumienność, odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista.

3. Główne obowiązki:

a. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom, zgodnie z obowiązującymi regulaminami w dniach i godzinach otwarcia biblioteki,

b. organizowanie konkursów i imprez kulturalno-edukacyjnych,

c. aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników,

d. udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

e. prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystka, sprawozdawczość).

Do obowiązków pracownika należeć będzie także :

- wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Biblioteki, zleconych przez Dyrektora instytucji,

f. praca w elektronicznym systemie SOWA 2,

g. umiejętność posługiwania się klasyfikacją UKD

4. W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a. życiorys ((CV) i list motywacyjny, (podpisane) wypełniony kwestionariusz osobowy , (podpisany) . kopia dyplomu, kopia dokumentów poświadczających o przebytym zatrudnieniu i inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, jeżeli są w posiadaniu, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (podpisane)

b. kopia dowodu osobistego.

c. kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe uprawnienia i umiejętności

d. inne, np. referencje

e.oświadczenia o :

• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw Publicznych,

• niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

• zapoznaniu się z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowisko pracownicze w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu

Kserokopie złożonych dokumentów aplikacyjnych powinny zostać opatrzone klauzulą : „Za zgodnością z oryginałem” i podpisem kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

- Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu, ul. Sportowa 1, 86-120 Pruszcz w terminie od 04.11.2019r. do 18.11 2019r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Biblioteki, tj. 18.11.2019 r. do godz. 12:00.

- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu”.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

- Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostaną do odbioru w terminie 30 dni od zakończenia naboru.

7. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny, w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 52 127 38. w godz. 9:00 do 16:00.

 

Pruszcz, 04.11.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 24.05.2019, 10:18

Załącznik

Utworzono dnia 24.05.2019, 10:18

Gminna Biblioteka Publiczna Pruszcz

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Imieniny