Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminna Biblioteka Publiczna

Sportowa 1, 86-120 Pruszcz

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu

Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak tekstu alternatywnego do zdjęć i grafiki.

Niektóre załączniki dodawane w formie skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Rosińska-Burek.

E-mail: gbppruszcz@wp.pl

Telefon: 525212738

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu

Adres: ul. Sportowa 1 ,86-120 Pruszcz

E-mail: gbppruszcz@wp.pl

Telefon: 525212738

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Gminna Biblioteka Publiczna znajduje sie w jednokondygnacyjnym budynku przy ul.Sportowej 1 w Pruszczu przystosowanym architektonicznie dla osób niepełnosprawnych

2.Biblioteka posiada parking przed budynkiem z wydzielonym 1 miejscem dla osóby niepełonosprawnej

3.W budynku biblioteki nie ma progów,wejscie do wypozyczalni, sali audo przystowowane szerokością drzwi na wjazd wózkiem inwalidzkim

4.W budynku znajduję sie toaleta dla niepełnosprawnych

5.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

Załączniki:

Informacje

Liczba wyświetleń: 84
Utworzono dnia: 09.12.2021

Historia publikacji

  • 09.12.2021 12:33, Administrator
    Edycja załącznika: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
  • 09.12.2021 12:32, Administrator
    Dodanie załącznika: Załącznik
  • 09.12.2021 12:32, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności